Target – medelföräldralängd

Begreppet medelföräldrarlängd (target height)

Statistiskt bidrar båda föräldrarna i lika grad till barnets vuxenlängd. Eftersom män genomsnittligt är cirka 13 cm längre än kvinnor måste man vid beräkning av föräldrarnas genomsnittslängd korrigera för könet på barnet. Med medelföräldrarlängd menas den genomsnittliga längden av föräldrarna korrigerat för barnets kön.
Medelföräldrarlängd brukar enkelt räknas ut genom att addera föräldrarlängderna och efter att ha lagt till (för en son) eller dragit ifrån (för en dotter) 13 cm dividera med två (Tanners metod)[13]. Man kan sedan avläsa vilken position (”längdkanal”) på längdkurvan detta värde motsvarar vid vuxen ålder och jämföra med barnets aktuella placering.

De normala variationerna för barnets uppnådda vuxenlängd omkring medelföräldrarlängd är emellertid stora; cirka 10 cm ovan och 10 cm nedom medelvärdet. Det är därför bättre att tala om medelföräldrarlängd som ett område snarare än ett medelvärde. Vid stora skillnader i föräldrarlängder är det troligen vanligt att den ena förälderns längdegenskap är dominant vilket förstås sätter medelföräldrarlängd begreppet ur spel. Tillväxtkurvan innehåller ett nomogram för enkel avläsning av medelföräldralängd.

Tänk på att target för det enskilda barnet är ett område inom ±10 cm för targetmedelföräldra-längden. Den exakta medelsiffran gäller på populationsnivå men inte på individnivå. För det enskilda barnet är det ofta bättre att betrakta mammalängd (SDS) respektive pappalängd (SDS) och fundera på vilken som barnet ärvt mest av då det gäller längdgener och tillväxttempo.

13] Tanners metod (Tanner 1970) är den vanligaste och är enkel att använda. Den kan dock ge en underskattning på 4-6 cm då föräldrarna är kortväxta. Det finns flera andra metoder som bygger på olika matematiska samband mellan föräldralängderna (van Dommelen 201)2; ibland adderas även ett mått på den sekulära trend för längd som finns i den aktuella populationen. I Holland har man föreslagit en korrektionsfaktor för sekulär trend med 4,5 cm per 30 år. Kortväxta friska barn får dessutom ofta en bättre vuxen längd än motsvarande den SDS-position som de vuxit i före puberteten (Rekers-Mombarg 1996; Poyrazoglu 2009).

Tillbaka till Fokunområde – Tillväxt och kroppslig mognad

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-07-25

access_time 2018-03-07 15:36:32