Stadgar

Reviderade 2008-04-18

§ 1. Föreningen är en sammanslutning av svenska barnläkare och blivande barnläkare med intresse och engagemang i vården av barn med diabetes och andra endokrina sjukdomar. Föreningen är en delförening inom svenska barnläkarföreningen.

§ 2 Föreningens ändamål är att inom BLF företräda området barnendokrinologi och diabetes genom att 1) främja vetenskap och utbildning 2) bidra med utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten 3) utveckla nationella vårdprogram 4) besvara remisser och andra förfrågningar från BLF.

§ 3 Vid beslut, där föreningen agerar som en del av BLF, är endast medlemmar i BLF röstberättigade.

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och 3-4 ledamöter. Samtliga styrelseledamöter väljs på 3 år och kan omväljas. Förslag till styrelse upprättas av en valberedning bestående av tre personer. Val av styrelse och valberedning sker på ett årsmöte. Omröstningen sker öppet då annat ej begärts. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 5 Ordförande åligger att leda föreningens sammanträden och i samråd med sekreteraren uppgöra föredragningslistor för detsamma. Sekreteraren åligger att minst 2 veckor före sammanträdet tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista samt att föra protokoll och medlemsförteckning. Kassören sköter föreningens räkenskaper och inkasserar årsavgifter.

§ 6 Firmateckning: Kassören och ordförande äger rätt att teckna föreningen var för sig.

§ 7 Föreningen ska hålla minst 2 sammanträden årligen varav ett på våren (årsmöte) och ett på hösten.

§ 8 Styrelsen sammanträder minst 2 gånger årligen. Sammanträdena kan ske som telefonmöten. Beslut fattas med enkel röstövervikt, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9 Föreningens årsavgift beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen.

§ 10 Stadgeändring:
Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Förslag till ändring insändes skriftligen minst 2 månader före årsmötet, till styrelsen. Förslag till stadgeändring, åtföljt av styrelsens yttrande, skall därutöver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de röstande.

§ 11 Föreningens upplösning:
Beslut skall fattas på ordinarie årsmöte + ett påföljande ordinarie årsmöte med minst ¾ av antalet avgivna röster. Mötet beslutar om föreningens tillgångar vid eventuell upplösning.


access_time 2018-04-02 14:33:35

forum Kommentarer

Kommentera