Tillväxthastigheten

[Hur är tillväxtkurvorna gjorda]

På de vanliga tillväxtkurvorna beskriver barnets position vid en viss ålder den över tiden ackumulerade tillväxten. Genom att följa samma barns tillväxt över tiden kan man registrera tillväxthastighet per åldersintervall och från dessa konstruera tillväxthastighetskurvor. Barnets tillväxthastighet ska bedömas tillsammans med ålder och utvecklingsstadium samt position i kurvan. Ett kortvuxet barn behöver inte växa lika snabbt för att behålla sin position som ett långvuxet. Ett barn med försenad pubertetsutveckling växer normalt mycket långsamt och ett barn i full pubertetsutveckling ska växa med pubertal hastighet. Tillväxthastigheter bör beräknas från noggranna mätningar med sex månaders intervall.

Som syns i Figur 19 minskar tillväxthastigheten kontinuerligt under hela barndomen fram till pubertetsstarten. Genomsnittligt växer barnet under de första fem levnadsåren 25, 12, 9, 8 och 7 cm per år. Hastigheten fortsätter att långsamt sjunka fram till pubertetsstarten då den är som lägst, genomsnittligt 5,5 cm/år för flickor och 5,0 cm/år för pojkar. Tillväxthastigheten skiljer sig för kortväxta och långväxta barn, för att följa en låg position på längdkurvan krävs en tillväxthastighet under medel och tvärtom över medel för ett barn med hög position (se också Figur 10). Detta innebär också att ett kortvuxet barn som växer med genomsnittlig (populations-)hastighet för åldern kommer att öka sin position, d.v.s. göra en catch-up tillväxt.

Figur 19. Tillväxthastighetskurva för flickor visande 3:e, 10:e, 25:e, 50:e, 75:e, 90:e och 97:e centilerna med angivande av medianen samt 3:e och 97:e percentilnivåerna även för tidigt respektive sent mognande individer (Tanners data)

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Illustratör Carin Carlsson, illustratör, Ritbolaget, Malmö
Publicerad: 2012-02-09

access_time 2018-03-08 10:51:17

event Kalender