Gemensamma tillväxtkurvor och pubertetsdata för Europiska Unionen?

[Hur är tillväxtkurvorna gjorda]

Tillväxtkurvor och pubertetsreferenser, tänkta att vara gemensamma för de 27 EU-länderna, har publicerats 2012 (van Buuren 2012). De bygger på landsspecifika referenser omfattande totalt 469.558 barn från åren 1990-2011 från en majoritet av EU-länderna representerande 85-90 % av populationen i EU. Från 11 länder saknades tillväxtreferenser . Sammanvägda, ”harmoniserade” data från denna stora kohort har använts för att konstruera tillväxtkurvor för längd, vikt och BMI. EU-referensen diskriminerar inte för bröstuppfödning.

EU-referensen ger en genomsnittlig längd för pojkar vid 18 års ålder av 177,6 cm (SD 7,1 cm) och för flickor 164,7 cm (SD 6,7 cm). SD-nivåerna för EU-referensen är därmed bara något större än genomsnittet av SD för de individuella referenserna som är 6,5 för pojkar och 6,3 cm för flickor. För BMI är medianen vid 18 års ålder 21,9 och 21,1 för pojkar respektive flickor.

Heterogeniteten i samlingen av landsreferenser är störst för längd. Skillnaden mellan den längsta (Holland) och den kortaste (Bulgarien) populationen vid 18 års ålder är 10,1 cm för pojkar och 8,3 cm för flickor vilket motsvarar cirka 1,4 respektive 1,2 SD för den sammanvägda EU-referensen. Det finns en nord-syd gradient för längd med de kortaste populationerna i sydligare länder. Genomsnittslängderna för referenserna varierar mer kontinuerligt utan tendens till distinkta grupperingar av länder.

För vikt och BMI är heterogeniteten däremot liten vilket gör EU-referensen värdefull för dessa variabler. Medianen för BMI vid 18 år är 21,9 för pojkar och 21,1 för flickor. Det är intressant att notera att det initiala BMI-max under första levnadsåret finns vid cirka 11 månaders ålder för pojkar och 12 månader för flickor. Plus 2 SD-nivån för BMI motsvarar grovt ISO-BMI 30 medan +1 SD ligger något nedanför ISO-BMI 25.

Även inom ett EU-land kan det finnas tydliga regionala skillnader för längd och BMI. Italien har en tydlig nord-syd gradient med 2,7 cm respektive 2,4 cm större slutlängd för pojkar/flickor i norr. BMI nivåerna är däremot klart högre i syd och prevalensen obesitas (>ISO BMI-30) är, för pojkar/flickor 4,5/3,5 % i syd jämfört med 1,8/1,3 % i norr (Milani 2012)

Sammanställningen av pubertetsdata visar att genomsnittlig menarkeålder i EU (räknat på 19/27 länder) är 12,7 år med SD cirka 1 år. Tillräckligt med data för en realistisk uppskattning av en EU-pubertetsreferens saknas däremot för Tannerstadier för båda könen samt av testisvolym. För de pubertetsreferenser (från 9 länder) som existerar ger sammanvägda data grovt ålder för pojkar G2 11,4 år; PH2 11,7 år. Data för testisvolym finns enbart för Holland, Belgien och Danmark med ålder av 11,4-11,7 år för testis 4 ml. För flickor är ålder för B2 10,3 år och för PH2 10,9 år.

Eventuell bild X

placeras här

Figur X visar medel för längd och vikt från EU-referensen plottade i den svenska tillväxtkurvan som beskriver barn födda omkring -74.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-07-09

 


access_time 2018-03-08 14:36:15

event Kalender