WHO:s tillväxtkurvor

[Hur är tillväxtkurvorna gjorda]

WHO publicerade 2006 tillväxtkurvor baserade på tillväxten hos barn som företrädesvis varit bröstuppfödda och därför skulle representera den idealiska normativa tillväxten. Data hämtades från en multinationell studie (Brasilien, Ghana, Indien, Norge, Oman och USA) omfattande cirka 8500 barn 0-5 år. Enbart barn från priviligierade förhållanden inkluderades och de som ansågs ha avvikande tillväxtmönster exkluderades. WHO-kurvorna representerar därför medelvärden för populationer med, sannolikt, skilda genetiska tillväxtpotentialer. Till exempel är födelselängden för den norska delkohorten 1,4 cm längre än för den indiska.

Avsikten med att ta fram kurvorna var att etablera tillväxten hos bröstuppfödda barn som den biologiska normen men även att få en internationell standard som gör det möjligt att direkt jämföra tillväxten hos barn i olika populationer. Tillväxtkurvorna omfattar längd, vikt och huvudomfång för ålder, vikt för längd, BMI för ålder, överarmsomkrets för ålder, subskapulär och triceps skinfold för ålder. Dessutom har man konstruerat en standard för den motoriska utvecklingen under de första två levnadsåren. Kurvorna för längd, vikt, huvudomfång och BMI presenteras både i percentil (3:e till 97:e) och SD (±3 SD) -format och de publicerade tabellerna innehåller värden omfattande ±4 SD samt för längd även -5 SD. WHO har senare kompletterat dessa kurvor med sådana för 5-19 år baserade på amerikanska NCHS-data från 1977[11] som statistiskt bearbetats och grafiskt sammanfogats med WHO-data (de Onis 2007)[12]. Man har också framställt tillväxthastighetsstandarder för vikt, längd och huvudomfång.

WHO-kurvorna har accepterats som officiell standard i UK (ersätter UK90 kurvorna för åldrarna 2 veckor till 4 år) och i Canada (för 0-19 år; ersätter de amerikanska CDC-kurvorna). I USA har CDC (Center for Disease Control) rekommenderat att WHO-kurvorna ska användas för barn 0-2 år varefter man ska fortsätta att följa barnen på CDC-2000 kurvorna. I Norge rekommenderar myndigheterna WHO-kurvorna 0-5 år och därefter de nya norska kurvorna från 2009. Man kan förvänta att fler länder adopterar WHO-kurvorna; antingen enbart 0-5 år eller 0-19 år som sina nationella standarder. Hittills (2011) har enligt WHO fler än 140 länder accepterat WHO-standarden i någon variant och 0-5 år standarden rekommenderas av International Pediatric Association (IPA) samt European Childhood Obesity Group (ECOG). Det kommer dock under överskådlig framtid finnas behov av nationella deskriptiva tillväxtkurvor, inte minst för länder som behöver genomgå ekonomisk utveckling. Som exempel har, i Bangladesh, hälften av barnen 0-5 år gamla en längd nedanför -2 SDS på WHO-kurvorna vilket kan göra det svårt att få acceptans för WHO-standarden i det dagliga hälsovårdsarbetet. Kinesiska 3 åriga pojkar och flickor födda 1997 och som lever i optimala förhållanden är däremot enbart 0,32 respektive 0,36 SDS kortare än WHO-standarden vilket helt ligger inom variationerna för längd mellan de i WHO-studien ingående populationerna.

 

Figur A

 

Figur B

Figur C

Medianen från WHO-kurvan för flickor på Göteborg `74 referensen

Också i långväxta populationer kan det vara svårt att få acceptans för WHO-kurvorna. Holländska femåriga pojkar hade 1997 en längd av 113,1 cm jämfört med WHO-standardens 109,7 cm vilket motsvarar +0,68 SDS.


[11] Den amerikanska NCHS referensen från 1977 har redan tidigare av WHO rekommenderats som internationell referens och använts i ett stort antal länder både i percentil och SD-format. Den är byggd på tvärsnittsdata från olika studier, bland andra NHES II, 1963-65 för åldrarna 6-11 år; NHES III, 1966-70 för 12-17 år samt NHANES I, 1971-74 för 4-17 år. Som jämförelse är den nya amerikanska CDC-2000 standarden 0-20 år byggd på 5 olika studier utförda 1963-1994. Dock uteslöts viktdata för barn >6 år från den senaste studien – NHANES III; 1988-94 för både vikt och BMI-kurvorna för att undvika alltför stor ökning av 85:e och 95:e percentilgränserna i CDC-2000 standarden.

[12] Vikt-för-ålder kurvan sträcker sig enbart till 10 år.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

 


access_time 2018-03-08 14:23:51

event Kalender